• psykolog@gittebundgaard.dk
 • +45 60 822 922

Dine personlige data

Jeg behandler dine personlige data med størst mulig omhu, og ud fra den gældende lovgivning på området.

Jeg anvender denne type data om dig: Almindelige persondata som navn og adresse, CPR-nummer og følsomme data.

 

For at beskytte dine data bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at min databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Når jeg beder dig om at stille dine personlige data til rådighed, oplyser jeg dig om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål. Hvis jeg indhenter data om dig fra andre, f.eks. en myndighed eller samarbejdspartner, oplyser jeg dig om dette, jeg oplyser dig også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver mig adgang til at indhente dine data.

 

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med behandlinger her på klinikken, til journalføring, opbevaring af dine oplysninger samt administration af din relation til mig. Jeg kan få behov for at anvende data til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger jeg, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Jeg vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, jeg har behov for at bruge. Jeg behandler kun relevante data, og jeg kontrollerer og opdaterer dine data. Jeg sletter dine data, når de ikke længere er nødvendige, og når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine data. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage. Hvis jeg får behov for at anvende dine data til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye databehandling, oplyser jeg dig om dette. Hvis der er tale om at behandle data der vedrører børn, indhenter jeg samtykke fra en forælder. Jeg kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

 

Jeg kan desuden oplyse at:

 • Jeg videregiver ikke dine data til andre aktører uden dit samtykke.
 • I huset Blaachs Gaard har vi interne regler om informationssikkerhed der beskytter dine data
 • For at undgå tab af data tager jeg løbende back up.
 • I tilfælde af et sikkerhedsbrud, underretter jeg dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.
 • Jeg placerer ikke cookies på din computer eller mobiltelefon.
 • Du har ret til at få adgang til dine data, få oplyst hvilken data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til.
 • Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine data.
 • Du har ret til at modtage de data, du har stillet til rådighed, og dem jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke.
 • Du har ret til at dine data overføres til en anden psykolog.
 • Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine data i et almindeligt anvendt format.

 

Hvis du vil vide mere om din datasikkerhed så tag gerne kontakt.